IAS Home

Introduction:
English - Español
Português
-
Türkçe
Catalan - Deutsch
Pyccкий - Japanese
Finnish

Grants Awarded

IAS Newsletter

How To Help

IAS Supporters

Great Books

Apply for a Grant

Who is the IAS?

Contact the IAS

Links

 

Site Index

Giris:   ANARŞİST GÖRÜŞ   IAS   Burs Prosesi   
Burs Öncelikleri  
Bağış Yapmak

_______________________________________________

ANARŞİST GÖRÜŞ
Anarşizm, ondokuzuncu yüzyılda farklı bir politika olarak sosyalist hareketin içinden ortaya çıkmıştır. Anarşizm baskıcı ve sömürücü toplumsal ilişkileri devirmenin ve onların yerine eşitlikçi, kendi kendini yöneten ve işbirliğine dayanan toplumsal biçimleri geçirmenin gerekirliliğini öne sürüyordu. Anarşizm, uzun özgürlük mücadelesine yeni bir derinlik kazandırdı. Klasik anarşistler esas olarak devlet ve kapitalizme karşı çıkma üzerinde duruyorlardı. Bunu, gönüllü birlik, karşılıklı yardımlaşma ve merkezsizleşmeden oluşan bir politika tamamlıyordu. Yirminci yüzyılın başı ve özellikle 1960’lardan beri, anarşist eleştiri daha genel bir tahakküm ve hiyerarşi eleştirisini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu durum, bir yandan politik ve ekonomik hiyerarşilere karşı koyulurken, –babaerkillik, ırkçılık ve doğanın yıkımı gibi-- çok çeşitli toplumsal ilişkileri anlamanın ve bunlara karşı çıkmanın yolunu açmıştır. Bu açıdan bakıldığında özgür toplum ideali, doğrudan demokrasi kurumlarının yanı sıra, cinsel özgürleşmeyi, kültürel çeşitliliği ve ekolojik uyumu içerecek şekilde genişletildi.

Tüm tahakküm biçimlerini reddetmek anarşizmi, --bugünün küresel anti-kapitalist hareketinde yeniden ortaya çıkmasının gösterdiği gibi-- tarihsel açıdan esnek, politik açıdan kapsamlı ve sürekli olarak eleştirel kılmıştır. Ancak anarşizm, günümüzü kavramak ve dönüştürmek için gerekli sertliği ve kompleks yapıyı henüz kazanmamıştır.

IAS
Anarşist Araştırmalar Enstitüsü (The Institute for Anarchist Studies, IAS), anarşizmi desteklemek üzere 1996 yılında kurulmuş, kazanç amacı gütmeyen ve esas olarak radikal yazarlara burs veren bir kurumdur. Şimdiye dek Arjantin, Kanada, Şili, İrlanda, Nijerya, Almanya, Güney Afrika ve ABD’yi kapsayan dünyanın çeşitli ülkelerinden yazarların sunduğu yirmi beş projeyi destekledik. Ayrıca anarşizmin gelişimiyle ilgilenenler arasında bir topluluk oluşturmak ve başarılarımızı bizi destekleyenlere duyurmak için yılda iki kez, Perspective on Anarchist Theory adında bir bülten yayınlıyoruz. IAS, aynı zamanda, toplumu radikal olarak dönüştürmeyi amaçlayan geniş bir hareketin bir parçasıdır. İşleyişimiz bakımından demokratiğiz ve dünyanın her yerinden, değerlerimizi paylaşan insanlarla dayanışma içinde çalışıyoruz.

Burs Prosesi
IAS, --tahakkümün eleştirel biçimde anlaşılmasına ve/veya özgür bir topluma ilişkin yapıcı kavramları genişleten, açan bir girişime katkı sağlayacak-- kitaplar, denemeler, romanlar, oyunlar, video veya film senaryoları ve çeviriler gibi her türden yazılı yapıta para desteğinde bulunur. Yılda toplam 8 000 dolar tutarında burs veriyoruz; bu burs, her seferinde 4 000 dolar olmak üzere bir yıl içinde iki kez verilir. Burslarımız yazarların, başka işte çalışmak zorunda olmamalarına, çocuklarına bakıcı tutmalarına, araştırma malzemeleri satın almalarına ve seyahat masraflarını ödemelerine, ya da nitelikli yapıtlar yazmayı kolaylaştıracak başka masrafları karşılamalarına yardım etmektedir. IAS üretim ya da basım masraflarına, organizasyonlara veya gösterilere burs vermemektedir. 

Burs başvuruları yılda iki kez, 15 Mayıs ve 15 Aralık tarihlerine kadar yapılır. Sonuçlar, son başvuru tarihlerinden dört ya da altı hafta içinde başvuranlara gönderilir. Proje her hangi bir dilde olabilir, ancak başvuru materyalleri İngilizce olmalıdır. Web sitemizden başvuru formunu elde edebilirsiniz. 

Burs Öncelikleri
IAS, hakim toplumsal yapılara ve neden oldukları dışlama ve marjinalleştirmeye, antiotoriter bir eleştiri yönelten kuramsal yapıtları teşvik eder. Demokratik, işbirliğine dayalı, ve ekoloji bir toplum idealini geliştiren ve bu vizyonu gerçekleştirecek bir politikanın yaratımına yardım eden yapıtları da destekliyoruz. IAS, toplumlarımızda yaygın olan tarih bilincini değiştirmeye katkıda bulundukları ve bastırılmış toplumsal gelişim olanaklarını açığa çıkardıkları ölçüde tarihi yapıtlara da burs sağlar. 

Anarşist geleneğe özgü antiotoriter ve ütopyacı görüşleri kucaklayan yazarları (kendilerini anarşist olarak tanımlasın ya da tanımlamasınlar)  ve onların toplumsal dönüşüm projesiyle ve kamusal bir entelektüel kültür yaratmayla ilgili yapıtlarını göz önünde tutuyoruz. Burs verirken, açık bir parasal destek ihtiyacı, önemli bir faktördür. Özellikle kadınları, renkli insanları, grassroots eylemcileri, ve çoğunlukla  burs alma olanağı olmayan diğerlerini teşvik ediyoruz.

Bağış Yapmak
IAS’a mali destek, değişik ekonomik durumdaki bireylerden ve gruplardan gelen cömert bağışlar ile sağlanmaktadır. IAS’a yapacağınız bağışı verginizden düşürebileceğinizi unutmayın (ABD yurttaşları için): bağışınız IAS’ın ayakta kalmasına ve genişlemesine katkıda bulunacaktır. Bağışta bulunanlara, bültenimiz Perspective on Anarchist Theory gönderilir (yıllık abone ücretleri, ABD için 5 dolar, diğer ülkeler için 10 dolardır). 25 dolar ve üzerinde bağışta bulunanlar, Amherst, Mass’da bulunan Raven Used Books’un sağladığı büyük kitaplar seçkisinden kitap seçebilirler.

ADRESİMİZ
Institute for Anarchist Studies
73 Canterbury
D.D.O., Qc,
H9B 2G5
Canada
 

Phone: 1-514-421-0470
E-mail: info@anarchist-studies.org
Web: http://flag.blackened.net/ias/
 

  (Translation by Rahmi Ogdul)